Sigorta Sözlüğü

Acente Nedir?
Sigorta şirketiyle yapılan acentelik anlaşması dahilinde sigorta poliçesi satan ve bunun karşılığında komisyon alan gerçek ya da tüzel kişiliktir. Alternatif İkametgah Masrafları teminatı nedir? Poliçe ile temin edilen tehlikelerin -hırsızlık hariç- gerçekleşmesi neticesi sigortalı binanın oturulamaz hale gelmiş olması nedeniyle tamir ve yeniden inşası için gerekli makul süreyi aşmamak kaydıyla sigortalının en çok 12 aylığa kadar kiracı, şagil veya binanın maliki sıfatıyla yapmak zorunda kaldığı alternatif ikametgaha ilişkin makul ölçüde masraflar temin edilir.
Ana teminat nedir?
Tarifede ya da ürün bazında belirtilen ve poliçede verilmesi zorunlu olunan teminata denir, birden fazla olabilir.
Aşkın sigorta nedir?
Sigorta bedelinin, sigorta değerinden büyük olmasına, aşkın sigorta denir. Aşkın sigortada, sigorta değerini aşan kısım geçersizdir. O kısma ait primler iade olunur. Bu suretle ödenecek tazminat, gerçek sigorta değerini ve zararın gerçek miktarını aşmayacak şekilde tespit edilir.
Broker Kimdir?
Esas olarak sigorta teminatı satın almak isteyen kişinin danışmanı ve temsilcisi olan ve bağımsız olarak çalışan profesyonel sigorta aracısıdır.
Cam kırılması teminatı nedir?
Sigortacı, poliçede gösterilen cam ve aynaları, kırılma neticesinde uğrayacakları ziya ve hasarlara karşı, aşağıdaki
Dahili su teminatı nedir?
Sigorta konusu bina içindeki, su depo ve sarnıçlarının, su borularının; kalorifer kazan, radyatör ve borularının; temiz veya pis su tesisatının, patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donmasının doğrudan sebep olacağı zararlar, yağmur sularının, kar ve buzların erimesi sonucu meydana gelen suların, çatı ve saçaktan sızması, su olukları veya yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucunda bina içine giren suların doğrudan sebep olduğu zararlar, donma sonucu tesisatta ve tesisata bağlı cihazlarda meydana gelen zararlar ile teminat kapsamına giren zarara yol açan tesisatın onarılması maksadıyla duvarın açılması ve kapatılması için yapılan masraflar, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis suların sebep olacağı zararlar, şehir su şebekesinin arızası nedeniyle akan ve sızan suların sebep olacağı zararlar temin edilir.
Daini mürtehin şerhi nedir?
Hayat Sigortalarında, hayatı üzerine sigorta yapılan kişiye vermiş olduğu borç veya kredi nedeniyle, sigortalının vefatı halinde ödenecek olan tazminat tutarından birinci derecede alacaklı olan gerçek veya tüzel kişidir. Bunun için daini mürtehin sıfatının poliçe üzerinde belirtilmesi gereklidir. Genellikle kredi hayat sigortalarında daini mürtehin olarak, kredi veren banka, finansal kiralama şirketi vb finans kuruluşları görülür.
Deniz Taşıtları Çarpması teminatı nedir?
Motorlu veya motorsuz deniz taşıtlarının sigortalı şeylere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararlar temin edilmiştir.
Deprem ve Yanardağ Püskürmesi teminatı nedir?
Deprem ve yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı zararlar temin edilir.
Ek teminat nedir?
Tarifede ya da ürün bazında poliçede verilmesi zorunlu olmayıp, sigorta ettiren tarafından seçimlik olan teminatlardır.
Eksik sigorta nedir?
Sigorta bedelinin, sigorta değerinden küçük olmasına, eksik sigorta denir. Tam hasar halinde, eksik sigortada poliçedeki sigorta bedeli ödenir. Kısmi hasarlar oran kuralı uygulanarak, ödenecek tazminat, sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranına göre tespit edilir.
Elektronik cihaz teminatı nedir?
Elektronik cihaz, techizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi hasarların gerektirdiği teminat masrafları ve ikame bedelleri temin edilir.
Emniyeti Suistimal teminatı nedir?
Sigortacı, sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı, adı ve soyadı poliçede yazılı kişi veya kişilerin, sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde, sigortalının uğrayacağı zararı, muafiyet hükmü saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılan meblağı geçmemek üzere temin eder.
Enkaz Kaldırma teminatı nedir?
Poliçede belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda sigortalı mahalin kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle gerekli enkaz kaldırma masrafları temin edilir.
Entegral muafiyet nedir?
Hasar; muafiyet miktarından fazla ise tamamı ödenir, muafiyet miktarının altında kalırsa hasar ödenmez.
Ex-Gratia (Lütuf) hasar ödemesi nedir?
Sigortacı açısından yasal bir zorunluluk olmamasına ve sorumluluk da kabul edilmemesine karşın hasarın ödenmesidir.
Ferdi Kaza teminatı nedir?
Sigortalıyı ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi masrafları teminatlarıyla garanti altına alan sigortadır.
Fırtına teminatı nedir?
Yağmur, kar, dolu ile beraber olsun olmasın münhasıran fırtına veya fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar temin edilir.
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Kötü Niyetli Hareketler ve Terör teminatı nedir?
Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık veya halk hareketleri ve bu olaylarla ilgili olmaksızın sigortalı ve sigortalının usul ve füruru dışındaki herhengi bir kimsenin kötü niyetli hareketi ve bu hareketi önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen zararlar temin edilir. Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu zaralar temin edilir.
Grup hayat sigortası nedir?
Tek bir poliçe altında, sigorta ettiren ile belirli bir ilişkisi bulunan çok sayıda kişiye güvence sağlayan bir hayat sigortası türüdür. Poliçe sahibi ile sigortalılar arasındaki ilişki genellikle işveren çalışan ilişkisidir. Sözleşmeyle sigortalanan kişiler, sigortadan yararlanan üçüncü taraf olarak haklarını arayabilirlerse de gerçekte sözleşmeye taraf değildirler
Hasar nedir?
Poliçe ile garanti altına alınan risk ya da risklerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumuna denir.
Hava Taşıtları Çarpması teminatı nedir?
Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpması veya düşmesi ile bunlardan parça veya cisim düşmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar temin edilir.
Hırsızlık teminatı nedir?
Poliçede belirlenen sigortalı yerde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün; kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlama ile girilerek; araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek; kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtar ile veya anahtar uydurarak veya başka aletle veya şifre yardımı ile kilit açma suretiyle girilerek; sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak; öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle yapılması halinde sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararlar temin edilir.
İbraname nedir?
Bir hasar anında sigortacının sigorta sözleşmesinden doğan borcunu yerine getirdikten sonra sigortalıdan aldığı ve sigortalıya başka bir borcunun olmadığını gösteren belgedir.
İhtarname nedir?
Sigorta ettirenin ödemediği prim taksitlerinin hatırlatıldığı ve bu ihtardan sonra yasalarda belirtilen süre sonunda dahi ödenmediğinde poliçenin iptal edileceğini belirten belgedir.
İkraz (Borç verme) nedir?
Aksine sözleşme ile kısaltılmış olmadıkça üç yıllık (şirketimiz uygulamalarında bu süre iki yıl) primi ödenmiş bulunan bir birikimli hayat sigortasında, sigorta ettirenin talebi üzerine ve poliçenin iadesi karşılığında poliçenin birikimleri üzerinden, sigortacı tarafından belli bir faiz oranı karşılığında ödünç para verilmesidir.
İptal nedir?
Poliçe ile garanti altına alınan riskin taşınmasından vazgeçilmesidir.
İrat (annüite) nedir?
Belirli bir süre boyunca veya bir kişinin hayatı boyunca periyodik olarak yapılan ödemelerdir. Eğer ödemeler yaşama olasılıklarına bağlı olarak yapılırsa bu sözleşme bir hayat iradı (annüitesi) olarak adlandırılır.
İştira nedir?
Aksine bir sözleşmeyle kısaltılmış olmadıkça en az üç yıl ( şirketimiz uygulamalarında bu süre iki yıldır) primi ödenmiş olan bir birikimli hayat sigortasının, sigorta ettirenin talebi üzerine ve sigorta poliçesinin geri verilmesi karşılığında poliçede belirtilen şekilde sigortacı tarafından geri satın alınmasıdır.
İş durması teminatı nedir?
Yangın rizikosunun gerçekleşmesi sonucunda iş durması kaybının da söz konusu olması halinde, teminat altına alınır.
İşveren Mali Mesuliyet teminatı nedir?
İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’ nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.Sigortacı ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadarki, hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortacı, avukatlık ücreti dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli nispetinde iştirak eder.
Kar Ağırlığı teminatı nedir?
Yoğun kar yağışından sonra, çatı üzerinde biriken karın ağırlığı nedeniyle sigorta konusu bina ve içindeki şeylere doğrudan meydana gelecek zararlar, kar ağırlığı nedeniyle çatıda meydana gelen hasar dolayısıyla bina içindeki sigortalı şeylerde kar, dolu veya yağmur sebebiyle meydana gelecek ıslanma sonucu meydana gelen zararlar temin edilir.
Kar payı nedir?
Sigorta şirketinin yıl içinde topladığı primleri kullanması sonrasında elde ettiği karın bir bölümünü (%95) sigortalılara geri dağıtması işlemidir.
Kara Taşıtları Çarpması teminatı nedir?
Motorlu ve motorsuz kara taşıt araçlarının sigortalı şeylere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararları temin eder.
Kasa Yangın ve Hırsızlık teminatı nedir?
Kasanın yangın veya hırsızlık sonucu göreceği zararlar temin edilmiştir.
Kasko Sigortası nedir?
Kasko Sigortası, motorlu kara taşıt araçlarının yanmasını, çalınmasını veya kaza sonucu meydana gelecek diğer hasarlarını kapsar.
Kira Kaybı teminatı nedir?
Poliçede belirtilen risklerin -hırsızlık hariç- gerçekleşmesi sonucunda, sigortalı konutun kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle peşin ödenmiş kiranın gün hesabı ile işlememiş müddete isabet eden kısmından doğan mahrumiyet temin edilir.
Komitasyon tablosu nedir?
Mortalite tablosu ve teknik faiz kullanılarak oluşturulan ve hayat sigortası primlerinin hesaplanmasında kullanılan bir tablodur.
Kümül takibi ne demektir?
Sigortalının almış olduğu tüm poliçeler ile üzerinde taşıdığı toplam risk ve teminat toplamının yapıldığı takiptir.
Lehdar (menfaattar) nedir?
Sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve riskin gerçekleşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olan gerçek ya da tüzel kişi veya kişilerdir.
Moral risk nedir?
Sigortalının tutum ve alışkanlıkları ile ilgili risk kavramı.
Morbidite (hastalık düzeyi) tablosu nedir?
Belirli bir nüfus topluluğunun veya belli yaş gruplarına göre sınıflandırılan kişilerin gözlem altında tutularak oluşturulan hastalanma, yaralanma ve malul kalma istatistiklerini içeren tablodur.
Mortalite (ölüm düzeyi) tablosu nedir?
Belirli bir nüfus topluluğunun gözlem altında tutularak oluşturulan yaşama ve ölüm istatistiklerine göre elde edilen sonuçlardan her bir yaşta bir yıl içerisinde kaç kişinin hayatta kalacağının, kaç kişinin öleceğinin öngörüldüğü tablolardır. Mortalite tablosu nüfus istatistiklerine dayanılarak hazırlanır ve hayat sigortalarında prim hesaplamalarında kullanılır.
Ödeyen kimdir?
Poliçeden doğan prim borcunu ödemekle yükümlü olan kişi ya da kişilerdir. Bu kişilik genelde sigorta ettiren ile aynı kişi(ler)dir.
Para nakli teminatı nedir?
Taşınan para ve kıymetleri, üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit ve tecavüz veya zor kullanmak suretiyle vaki olacak gasp ve hırsızlık; herhangi bir araç ile nakli esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde ziya ve hırsızlık; nakil esnasında mücbir sebepler neticesi vaki olacak kayıplara karşı teminat altına alır.
Poliçe başlangıç/ bitiş tarihi nedir?
Sigorta süresinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir.
Poliçe nedir?
Sigorta poliçesi, her iki tarafın hak ve borçlarını gösteren, sigorta bedeli, sigorta primi, primin ödenme zamanı ve yeri, sigorta konusu, risk yeri ve teminatın süresinin belirtildiği, sigortacı tarafından imzalanarak sigorta ettirene verilen, sigorta sözleşmesini temsil eden bir belgedir.
Poliçede kabul edilen kıymetli eşyalar nelerdir?
Teminat altındaki kıymetli eşya sigorta bedeli, toplam eşya sigorta bedelinin %30’u kadardır. Bu eşyalar ve oranları ise;Sanat veya antika değeri olan eşyalar (%5), Kıymetli maden ve mamuller (%5), Elektronik cihazlar (%10), Kürk ve ipek halılar (%10).
Prim nedir?
Rizikoya iştirak payını ifade eden tutara denir.
Reasürans nedir?
Sigorta şirketlerinin mali yapılarına göre almış oldukları risklerden kapasitelerini aşan kısımlarını başka şirkete devretme işlemine denir.
Reasürör nedir?
Sedan şirketten reasürans yoluyla iş alan şirkettir.
Rejistro (kayıt defteri) nedir?
Sigorta şirketleri ve acentelerin poliçe ve ek belgeleri (zeyil) branşlar itibari ile numara sırasına göre aylık olarak kaydettikleri resmi deftere denir. Bunlar istihsal (üretim) ve iptal rejistroları diye iki gruba ayrılırlar.
Retrosesyon nedir?
Reasürans yoluyla devir alınan sorumluluğun kısmen veya tamamen başka bir şirkete devredilmesi.
Riyazi ihtiyat ( Matematik karşılık ) nedir?
Sigorta şirketinin ölüm veya yaşama hallerine bağlı uzun süreli hayat sigortalarında sigortalılarına karşı, gelecekteki yükümlülüklerinin bilanço tarihindeki peşin değerini gösteren karşılıklara denir.
Sedan nedir?
Reasüröre iş veren sigorta şirketine verilen isimdir.
Sel ve Su Baskını teminatı nedir?
Sigorta konusu şeyler civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşması; denizlerin gelgit olayları dışında kabarması; olağanüstü yağışlar nedeniyle meydana gelen sel veya su baskını sonucu dışarıdan basan suların doğrudan sebep olacağı zararlar temin edilir.
Sertifika nedir?
Grup hayat sigortalarında, sigorta ettiren ile grup içinde yer alan sigortalılar ayrı kişiler olduğundan, lehine sigorta yapılan sigortalının haklarının niteliğini belirten ve bu hak sahipliğini belgelendirmesine yarayan bir evrak düzenlenir. Buna sertifika denir.
Sigorta bedelinin belirlenmesi?
Sigorta bedeli, sigorta değerine eşit olması gereklidir. Sigorta bedeli sigorta değerinden büyükse aşkın sigorta, küçükse eksik sigorta kabul edilir.
Sigorta ettiren (akid) kimdir?
Prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan gerçek veya tüzel kişidir.
Sigortacı kimdir?
Sigorta teminatını sigortalıya taahhüt eden ve sigortalı açısından sorumluluğun tamamını üstlenen sigorta şirketidir.
Sigortalı kimdir?
Hayatı üzerine poliçe yapılan yani riski taşıyan kişi ya da kişilerdir.
Sigortalı ve sigorta ettiren nedir?
Sigorta ettiren, sigorta değerine karşı belirlenen prim tutarını ödeyen kişidir. Sigortalı, para ile ölçülebilir bir malın mülkiyet veya menfaat sahibi, menfaati bir başkası tarafından sigorta ettirilse bile tazminata hak kazanan kişidir. Sigorta değerine sahip olan kişidir.
Sürprim nedir?
Sigortacının normal prim ile sigorta edemediği rizikolar için istediği ek ücrete denir.
Tahakkuk tarihi nedir?
Primlerin muhasebeleşmesinde dikkate alınan tarihtir.
Tanzim tarihi nedir?
Poliçenin onaydan geçtikten sonra poliçe girişi esnasında kullanıcı tarafından girilen ve muhasebesel olarak açık olan tarihtir.
Tarife nedir?
Ürünün fiyatlamasını sağlayacak olan değerlerin tanımlanmasıdır.
Tazminat nedir?
Poliçeyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde lehdarlara ödenecek olan tutardır.
Tecditname nedir?
Sigortalının, sigorta poliçesinin bitim süresi sonunda teminattan yoksun kalmaması için şirketin tek taraflı olarak poliçenin yenilenmesini istediği belgedir. Sigortalının kabulü ile poliçenin yeniden ve yeni şartlarla yürürlüğe girmesini sağlar.
Teklif (Sigorta başvuru) formu nedir?
Sigorta yaptırmak isteyen bir kişinin doldurup imzalayarak sigortacıya verdiği ve yaptıracağı sigorta ile ilgili bilgileri içeren belge.
Teknik faiz nedir?
Hayat sigortası ürünlerine ait prim, matematik karşılıklar, garanti edilen kar payı karşılıkları vb teknik hesaplamalarda kullanılan faiz oranıdır. Teknik faiz oranı; tarifenin teknik esaslarına, veya uygulanacak kar payı teknik esaslarına, tarifenin endekslendiği para birimine veya varlığa, karşılıkların yatırıldığı getirilerine, gelecekte yatırıma yönlendirilecek varlıkların getirilerine, ülkenin değişen ekonomik koşullarına ve şirketin mali bünyesine göre ihtiyatlı olarak seçilir.
Teminat nedir?
Sigorta poliçesi ile güvence altına alınan risk veya risklerin gerçekleşmesi halinde sigortacı tarafından ödenecek meblağdır. Tarife veya ürün bazında poliçede verilmesi zorunlu olunan teminatlara ana teminat, seçimlik olanlara ise ek teminat denir.
Tenzil nedir?
İki yıllık prim ödendikten sonra prim borçları ödenmediği durumda, ödenen toplam prim baz alınarak sigorta teminatı ödenen prime göre oluşacak şekilde indirilir. Poliçe iptal edilemez.
Tenzili muafiyet nedir?
Hasarın, muafiyet miktarını aşan kısmı ödenir, Muafiyet miktarının altındaki hasarlar ödenmez.
Trafik Sigortası nedir?
Trafik Sigortası ise zorunlu sigorta olup, motorlu kara taşıt araçlarının 3. Şahıslara verebilecekleri hasarları teminat altına alır.
UW (underwriting) nedir?
Sigortacı tarafından yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sigortalanması teklif edilen riskin, sigorta poliçesi ile teminat altına alınıp alınmamasına veya alınacaksa da hangi şartlarda alınmasına karar verme işlemine denir.
Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet teminatı nedir?
Sigortalıyı,sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucu, üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlığının tehlikede olması; üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar ve ziyan oluşması, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı, kendisine karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan talepleri neticelerine karşı, T.C.’ nin ilgili dairesinde ve poliçede tespit olunan meblağlara kadar temin eder.
Ürün nedir?
Pazarlama çalışmaları sonucunda tespit edilen müşteri ihtiyaçlarına göre hazırlanmış olan sigorta teminat gruplarını içeren sigorta poliçesidir.
Vade tarihi nedir?
Prim ödeme dönemlerini gösteren tarihlerdir.
Yangın, Yıldırım, İnfilak, Duman teminatı nedir?
Yangının,yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar temin edilir.
Yat sigortaları nedir ?
Yat sahibinin, sigortalanabilir menfaatlerini seçilen teminata göre çeşitli rizikolara karşı temin etmektedir.
Yer Kayması teminatı nedir?
Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsada veya civarında vuku bulan yer kayması veya toprak çökmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar ile sel ve su baskınının nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar bu teminat ile sigortalanır.
Zeyil (ek belge) nedir?
Poliçenin yürürlüğü sırasında meydana gelebilecek her türlü değişiklikleri belirten, not eden ve poliçenin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülen ek sözleşmedir.